Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van TOV Verloskunde

Intentie

TOV Verloskunde werkt vanuit de intentie om klanten zo goed mogelijk te helpen. Wij doen hier ten alle tijden ons best voor. Om een en ander rond offertes, facturering, annulering, trainingen en andere geleverde diensten van TOV Verloskunde duidelijk te maken voor klanten, zijn deze algemene voorwaarden opgesteld.

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen TOV Verloskunde en een opdrachtgever of inschrijver/deelnemer waarop TOV Verloskunde deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met TOV Verloskunde, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. TOV Verloskunde en opdrachtgever of inschrijver/deelnemer zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Offertes

De door TOV Verloskunde gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

TOV Verloskunde is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Reiskosten worden apart in de offerte vermeld.

Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Betalingen voor een training met open inschrijving

Uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum van de training geeft TOV Verloskunde aan de inschrijver door of de training definitief doorgaat. Om redenen van kwaliteitsverbetering behoudt TOV Verloskunde zich het recht voor om programma's tussentijds te wijzigen. 

Bij inschrijving voor een training via onze site kan er direct een betaling via iDEAL gedaan worden. De inschrijving is definitief na een geslaagde iDEAL-transactie. Uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum van de training geeft TOV Verloskunde aan de inschrijver door of de training definitief doorgaat. Indien de training niet door kan gaan, stort TOV Verloskunde het inschrijfgeld binnen 14 dagen terug.

Bij inschrijving voor een training bestaat ook de mogelijkheid om een factuur te ontvangen. Betaling van deze factuur dient binnen 14 dagen te geschieden. Indien dit niet gebeurt, zal eerst in overleg een redelijke oplossing gezocht worden. Indien de invordering toch aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichten. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld. Uiterlijk vier weken voor de aanvangsdatum van de training geeft TOV Verloskunde aan de inschrijver door of de training definitief doorgaat. Indien de training niet door kan gaan, stort TOV Verloskunde het inschrijfgeld binnen 14 dagen terug.

Betaling voor één of meerdere trainingen op maat

Facturatie van de training(en) vindt plaats binnen twee weken na aanvang van de laatste training. Betaling van de factuur dient binnen 30 dagen te geschieden. Indien dit niet gebeurt, zal eerst in overleg een redelijke oplossing gezocht worden. Indien de invordering toch aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichten. 

Minimaal aantal inschrijvingen

Wij houden een minimaal aantal inschrijvingen van 10 cursisten aan. Indien dit aantal niet behaald wordt, behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.  Bij trainingen op maat geldt dit niet. 

Annulering voor een training met open inschrijving

Annulering van de inschrijving kan door middel van een email aan tovverloskunde@gmail.nl. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de verzenddatum van de mail.

Annuleren van 4 tot 2 weken voor de start van de training kost aan annuleringskosten 50 % van de deelnamekosten.

Annuleren korter dan 2 weken voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100 % van de deelnamekosten.

Bij annulering hebt u het recht om iemand anders in uw plaats te laten deelnemen aan de training.

Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven genoemd.

Annulering van een of meerdere trainingen op maat

Annulering van een of meerdere trainingen op maat kan door middel van een email aan tovverloskunde@gmail.com. Voor de beoordeling van de annuleringstermijn en de kosten zal worden uitgegaan van de verzenddatum van de mail.

Indien door toedoen van de opdrachtgever de uitvoering van een training voor de overeengekomen aanvangsdatum wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de hierna te noemen percentages van het honorarium verschuldigd:

Annulering minder dan 3 maanden voor aanvangsdatum: 50%

Annulering minder dan 2 maanden voor aanvangsdatum: 75%

Annulering minder dan 1 maand voor aanvangsdatum: 100%

De kosten, die de trainingslocatie bij annulering of uitstel aan TOV Verloskunde berekent, worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever, die de uitvoering van een training annuleerde.

Wettelijke bedenktijd

Na aanmelding voor een training op inschrijving heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. De 14 dagen gaan in op de dag dat u zich heeft aangemeld. U mag binnen deze periode uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren. 

Wanneer u zich aanmeldt voor een e-learning stellen wij deze zo snel mogelijk tot uw beschikking. Dit is doorgaans binnen twee werkdagen. U kunt zich uiteraard beroepen op wettelijke bedenktijd voor aanlevering van inloggegevens of indien u de inloggegevens heeft ontvangen maar nog niet heeft ingelogd op de e-learning. Indien u eenmaal ingelogd bent in de e-learning omgeving, kunt u geen gebruik maken van de wettelijke bedenktijd. 

Aansprakelijkheid

TOV Verloskunde doet er alles aan een goede kwaliteit van de trainingen te waarborgen en beperkt haar aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit of samenhangt met de werkzaamheden van haar medewerkers tot maximaal het bedrag dat TOV Verloskunde aan de deelnemer heeft gefactureerd. 

Vertrouwelijkheid

TOV Verloskunde garandeert een vertrouwelijke behandeling van alle verkregen informatie van de opdrachtgever en de deelnemer.

Klachten

Indien er sprake is van een klacht, verwijzen wij naar onze klachtenprocedure. Deze is te vinden op deze website.

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen TOV Verloskunde en de opdrachtgever of inschrijver/deelnemer is Nederlands recht van toepassing.